Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest?

PPK- czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zostały stworzone z myślą   o gromadzeniu na nich środków pieniężnych, które mają być wypłacone po 60-tym roku życia, zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Stanowić  będą prywatną własność uczestnika. PPK obsługiwać mają fundusze inwestycyjne (TFI), których obecnie jest około 60 na polskim rynku, natomiast wybór  funduszu oraz podpisanie umowy w imieniu pracowników  będzie zadaniem pracodawcy.

 

Harmonogram przystąpienia pracodawców do PPK – etapy

Ustawodawca przewidział  stopniowe wprowadzenie tego rozwiązania. Począwszy od 01.07.2019 co pół roku nowa grupa przedsiębiorstw (w zależności od rozmiarów firmy) będzie miała obowiązek podpisania umowy o zarządzanie PPK.

Firmy zatrudniające pracowników w liczbie:

250>          1 lipca 2019

50>250     1 stycznia 2020

20>50       1 lipca 2020

>20            1 stycznia 2021

 

Kiedy pracownik przystąpi  do PPK, jak może zrezygnować?

Do programu zostanie zapisany każdy pracownik automatycznie, natomiast zrezygnować z niego będzie można w dowolnym momencie na podstawie deklaracji złożonej u pracodawcy. Rezygnacja taka skutkować będzie jedynie przez okres 4lat, po takim okresie pracownik zostanie ponownie  zapisany do PPK, chyba że ponownie złoży rezygnację.

 

 

Kto i ile zapłaci?

W ramach PPK na koncie każdego uczestnika programu będą gromadzone środki z trzech źródeł:

Pracownik            2%-4% wynagrodzenia brutto (pobierane z netto)

Pracodawca             1.5%-4%wynagrodzenia brutto

Państwo                 250zł (wpłata początkowa) oraz 240zł raz do roku

Z przepisów ustawy  wynika że na koncie PPK pracownika może być gromadzona łączna wpłata od 3,5% do 8% wynagrodzenia miesięcznie. Kwoty powyżej minimalnych wartości zostaną ustalone w umowach między pracownikami oraz pracodawcami z  funduszami zarządzającymi PPK.

 

 

Co pracodawca musi zrobić z PPK?

Każdy pracodawca musi dokonać wyboru funduszu inwestycyjnego  oraz podpisać z nim umowę o zarządzaniu środkami pieniężnymi (zgodnie z harmonogramem ) w imieniu i na rzecz swoich pracowników.

 

 

Kto nie może przystąpić do PPK?

– Osoby po 70tym roku życia

– Osoby między 55 a 70rokiem życia, chyba że złożyły pisemny wniosek do pracodawcy

– Studenci do 26roku życia pracujący na umowę zlecenie(nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu)

– Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

a